براساس قیمت (تومان)
از :

تا :


گز 40درصد مغز بادام آردی گل درشت
گز 40درصد مغز بادام لقمه ایی
گز 28درصد مغز بادام آردی گل درشت
گز 28درصد مغز بادام لقمه ایی
گز 18درصد مغز بادام لقمه ایی