شیوه سنتی و قدیمی تولید گز تا چند دهه قبل ادامه داشت، گواه این مطلب شیرین منش یگی از قدیمی ترین کارگاه های ایجاد شده و همچنان پا بر جا در اسصفهان است. در سال ۱۳۳۰ شمسی کارگاه شیرین منش توسط پدر و دایی حاج محمد شمس در بازار قلندرهای اصفهان تاسیس شد.
آدرس پستی : اصفهان - خیابان حکیم - بازار - باغ قلندرها-گز شیرین منش

کد پستی:8147867491

تلفن تماس:03132209421

وب سایت :www.shirinmaneshgaz.ir

ایمیل:gazshirinmanesh1300@gmail.com